VEDTÆGTER

  • OM MUSIFORENINGEN T-MUSIC - J.V. MARTINS PLADS 3 - 8900 RANDERS


Vedtægterne er gældende for bestyrelsen t-music 

§ 1 Foreningens navn:
Musikforeningen t-music.

§ 2 Foreningens Stiftere er: 

Jørn Bjerre
Jan Hartvig Nørgaard
Henrik Hornbæk
Allan Poppe


Foreningens bestyrelse 2022

Jørn Bjerre
Jan Hartvig Nørgaard
Svend Aage Sørensen
Steen Kristiansen

§ 3 Foreningens hjemsted: 
Remisen
J.V.Martins Plads 3
8900 Randers C

§ 4 Foreningens formål:
T-music udøver sine aktiviteter i og omkring Remisen i Tøjhushavekvarteret i Randers. Det er foreningens formål at stimulere musik og kultur bredt i form af arrangementer med musik i alle forskellige former i form af at
– fremme udøvelse af – og kendskab til forskellige musik genre.
– hjælpe amatørudøvere til at optræde foran et publikum.
– samarbejde med andre musikforeninger eller lignende.
– støtte velgørende formål.

§ 5. Medlemmer
Som medlem af foreningen kan optages enhver med interesse for foreningens
aktiviteter, herunder medlemmer der har lyst til at gøre en ekstraordinær indsats
ifm. med foreningens arrangementet.
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Kontingentperioden følger foreningens regnskabsår.
Betalingsmåde og frist for fornyelse af medlemskab fastsættes af bestyrelsen.
Møde- og stemmeret på den årlige generalforsamling kræver gyldigt medlemskab. Medlemskab er gyldigt ved rettidig betaling af kontingent og optagelse påmedlemslisten,dog senest 1 måned inden udløb af det på generalforsamlingen
omhandlede regnskabsår.
Medlemskab bortfalder automatisk ved manglende kontingentbetaling inden nævnte frister.
Medlemmer, der handler til skade for foreningen og dens omdømme, kan af
bestyrelsen ekskluderes fra foreningen.
Et ekskluderet medlem kan skriftligt indbringe eksklusionen for førstkommende generalforsamling, dog uden opsættende virkning.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes inden udgangen af februar måned i året efter det pågældende regnskabsår.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel og med angivelse af dato og dagsorden, – samt med følgende punkter,

1.Valg af dirigent og referent.
2.Valg af stemmetællere.
3.Godkendelse af årsberetning. 4.Godkendelse af årsregnskab.
5.Forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6.Fastsættelse af medlemskontingenter. 7.Valg af bestyrelse.

8.Evt.
Generalforsamlingens beslutninger sker med almindeligt flertal blandt
fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Beslutning om ændring af vedtægter eller om opløsning af foreningen kræver dog jvf. §13 og 14 mindst 2/3 flertal. Dog har foreningens stiftere vetoret vedr. opløsning eller vedtægtsændringer.

Afstemning foregår ved håndsoprækning. Der kan ved for eks. personvalg forlanges skriftlig afstemning.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Der kan ikke træffes beslutninger under pkt. 8.

Medlemsforslag til behandling under pkt. 5 skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Referat af generalforsamlingen kommunikeres skriftligt til foreningens medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af min. 2/3 af medlemmer med 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.

§ 7. Bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af 4 medlemmer,

Bestyrelsen sammensættes således:
– Alle vælges på den årlige generalforsamling for 2 år ad gangen.
– Valgperioden følger foreningens regnskabsår.
– Genvalg finder ofte sted.
– Bestyrelsen kan endvidere pege på kvalificerede personer til faste udvalg.
– Bestyrelsen konstituerer sig med fungerende formand/Kasserer.
– Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
– Bestyrelse kan ved flertalsbeslutning supplere sig selv i valgperioden.
– Bestyrelsen afholder møder ifm. foreningens arrangementer.
– Bestyrelsemøder indkaldes af formanden eller bestyrelsesmedlemmer efter aftale.
– Bestyrelsens møder er uden for referat.
– Bestyrelsen kan have indsigelser mod et andet bestyrelsesmedlems mundtlige referat, hvilket efterfølgende
kan åbne op for en befriende diskussion.
– Bestyrelsen holder løbende hinanden orienteret om egne beslutninger og tiltag.

§ 8. Bestyrelsens Opgaver
Bestyrelsen er i valgperioden ansvarlig for foreningens ledelse og gennemførelsen af foreningens aktiviteter i henhold til formålsparagraffen og generalforsamlingens beslutninger, herunder:

– At tilvejebringe det økonomiske grundlag for foreningens øvrige virksomhed
– At forhandle praktiske og økonomiske vilkår med bands og solister.
– At forestå markedsføring af foreningens øvrige aktiviteter.
– At uddelegere opgaver til udvalg og frivillige

§ 9. Tegning
Foreningen tegnes af formand og de 3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.

§ 10. Regnskabsperiode
Foreningens regnskabsår følger årets gang.

§ 11 Midler & Hæftelse
Foreningens midler tilvejebringes gennem afholdelse af koncerter og medlemskontingenter.
Foreningens midler kan kun anvendes til aktiviteter i henhold til formålsparagraffen. Foreningen hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.

§ 12. Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægter kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte bestyrelsemedlemmer pågeneralforsamlingen.

§ 13. Opløsning
Beslutning om opløsning af foreningen kan kun ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer på en til dette formål særligt indkaldt generalforsamling. Dog har samme foreningens stiftere vetoret frem til 2020, – vedrørende foreningens opløsning.

Ved foreningens opløsning skal evt. formue efter indstilling af bestyrelsen anvendes til andet kulturelt formål, primært indenfor musikområde.

T-MUSIC

2014 JamSession © All rights reserved.